สัลเลขสูตร ที่ ๘ ในมูลปริยายวรรค มัชฌิมนิกาย
ตำราฟ้อนรำ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ อนุสรณ์ มหาเสวกตรีพระยานรฤทธิ์ราชหัช (ต่วน ตาตะนันทน์)
ตำราฟ้อนรำ + ตำรากับข้าว หนังสืออนุสรณ์นางยวง อังศุสิงห์
ระเบียบการ ลครหลวง เล่นช่วยงาน ท่านเจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร์ พ.ศ.๒๔๕๖
บทละคอน เรื่อง อิเหนา ตอน ลมหอบ กรมศิลปากรปรับปรุงใหม่
ระบำชุดโบราณคดี (Series of Archaeological Dances) ภาษาไทย-อังกฤษ
รายการแสดงนาฏศิลปไทย ของกรมศิลปากร (Thai Classical Theatre) ภาษาไทย-อังกฤษ
แผ่นพับ วิวัฒนาการของแบบละคอนรำ ๖ ชุด
อธิบายเพลงแผ่นเสียงลองเพลย์ชุดที่๕ (Note on Thai Songs Long Play)
อธิบายเพลงแผ่นเสียงลองเพลย์ชุดที่๔ (Note on Thai Songs Long Play)
สาส์นสมเด็จภาคที่4 อนุสรณ์ หม่อมเจิม ดิศกุล ณ อยุธยา
สาส์นสมเด็จภาคที่12 อนุสรณ์ คุณหญิงประชุม มนตรีสุริยวงศ์
สาส์นสมเด็จภาคที่43 อนุสรณ์ อำมาตย์ตรี พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ ประยูร อิศระศักดิ์)
สาส์นสมเด็จภาคที่49 อนุสรณ์ นาวาโท หม่อมเจ้าเฉลิมลาภ วุฒิชัย
สาส์นสมเด็จภาคที่55 อนุสรณ์ หม่อมแช่ม ดิศกุล
สาส์นสมเด็จภาคที่1 อนุสรณ์ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
สาส์นสมเด็จภาคที่46 อนุสรณ์ พันโท หลวงศารสุรไกร (ศริน จายนียโยธิน)
สาส์นสมเด็จภาคที่19 อนุสรณ์ เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฤๅชัย (พร จารุจินดา)
สาส์นสมเด็จภาค4 อนุสรณ์ หม่อมเจิม ดิศกุล ณ อยุธยา
สาส์นสมเด็จภาคที่17 หนังสืออนุสรณ์ พระยาพิพิธสมบัติ (ตาบ กุวานนท์)
สาส์นสมเด็จภาค19 พิมพ์ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
สาส์นสมเด็จภาคที่3 อนุสรณ์ มหาอำมาตย์โท พระยาศรีธรรมาธิราช (เจิม บุณยรัตพันธุ์)
สาส์นสมเด็จภาคที่21 อนุสรณ์ ขุนวิสูตรภักดี (สงวน วิสูตรศักดิ์)
สาส์นสมเด็จเล่ม 21 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
สาส์นสมเด็จเล่ม 3 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
สาส์นสมเด็จเล่ม 8 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
สาส์นสมเด็จเล่ม 6 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
สาส์นสมเด็จเล่ม 6 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
สาส์นสมเด็จเล่ม 3 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน* -หนังสือโดนน้ำ-
สาส์นสมเด็จเล่ม 10 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
สาส์นสมเด็จภาคที่14
สาส์นสมเด็จภาคที่11อนุสรณ์ หม่อมเจ้ากนิษฐากุมารี ประวิตร
สาส์นสมเด็จภาคที่49 *หนังสือชำรุด* อนุสรณ์ นาวาโท หม่อมเจ้าเฉลิมลาภ วุฒิชัย
สาส์นสมเด็จเล่ม 21 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
สาส์นสมเด็จเล่ม 17 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
สาส์นสมเด็จเล่ม 10 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
สาส์นสมเด็จฉบับที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ พ.ศ.๒๔๗๕ ที่ระลึกในงานสมโภชหิรัณยบัฏพัดยศ พระวิสุทธาธิบดี
สาส์นสมเด็จภาคที่43 อนุสรณ์ อำมาตย์ตรี พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ ประยูร อิศระศักดิ์)
สาส์นสมเด็จภาคที่8-9 อนุสรณ์ คุณหญิงเหลียน นครไภยพิเฉท
สาส์นสมเด็จเล่ม 18 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
สาส์นสมเด็จภาคที่3 อนุสรณ์ มหาอำมาตย์โท พระยาศรีธรรมาธิราช (เจิม บุณยรัตพันธุ์)
สาส์นสมเด็จภาคที่17 อนุสรณ์ ขุนเจนจบทิศ (ชื้น ยงใจยุธ)
สาส์นสมเด็จภาคที่16 อนุสรณ์ นางเย็น จาติกวนิช
สาส์นสมเด็จภาคที่15 อนุสรณ์ นายแขก ศรีพยัคฆ์
สาส์นสมเด็จภาคที่38 อนุสรณ์ นางเผื่อน เตชะเสน
สาส์นสมเด็จภาคหนึ่ง อนุสรณ์ นางฉลวย ปิ่นปลื้มจิตต์
สาส์นสมเด็จภาค15 อนุสรณ์ นางเนย โสหัทเสณี
สาส์นสมเด็จภาค55 อนุสรณ์ หม่อมแช่ม ดิศกุล *หนังสือชำรุด*
สาส์นสมเด็จภาคที่10 อนุสรณ์ พลโท หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร
สาส์นสมเด็จภาค30 อนุสรณ์ พระราชเวที (พร ธีรภทฺโท)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่